Alleen door het opmaken van een testament kunt u ervoor zorgen dat uw wensen na uw overlijden worden uitgevoerd. Bovendien voorkomt u mogelijke vervelende situaties. Voor uw nabestaanden is het prettig om te weten dat ze met al uw wensen rekening kunnen houden. Niet alleen mensen met een groot vermogen stellen een testament op. Een testament is voor iedereen belangrijk. Bovendien zit uw vermogen vaak ‘verborgen’ in bezittingen zoals een huis. Alle testamenten die bij een notaris neergelegd worden, zijn geregistreerd bij het Centrum van Registratie der Testamenten. Wenst u een deel van uw vermogen aan een maatschappelijke organisatie na te laten, dan schrijft u best een testament. Er bestaan drie soorten testamenten:

1. Een eigenhandig testament: dit testament wordt volledig door de erflater met de hand geschreven, gedagtekend en ondertekend. Het mag op elk papier en in elke taal worden geschreven. Het eigenhandig testament is de meest gebruikte vorm van laatste wilsbeschikking. Er is geen tussenkomst van een notaris vereist zodat er geen kosten aan verbonden zijn. Het eigenhandig testament heeft echter diverse nadelen. Doordat geen notaris bij de opstelling betrokken is, bestaat er onzekerheid omtrent de rechtsgeldigheid van het testament en mogelijks ook onduidelijkheid omtrent de inhoud van het testament. Bovendien bestaat er een reëel gevaar op verlies of vernietiging van het testament. Daarom is het aangewezen om een eigenhandig testament in bewaring bij een notaris te geven. Indien in een eigenhandig testament een algemene legataris wordt aangewezen, dan moet hij bij de Rechtbank van Eerste Aanleg de inbezitstelling vorderen. De bewijskracht van een eigenhandig testament is bovendien veel beperkter.

2. Het openbaar, notarieel of authentiek testament: wordt door de erflater aan de notaris gedicteerd, in aanwezigheid van twee getuigen of een tweede notaris. De tussenkomst van de notaris biedt meer zekerheid inzake de correcte juridische verwoording van de wil van de testator. De notaris verzekert tevens de bewaring van het testament.

3. Het internationaal testament: deze vorm is aan te raden bij nalatenschappen met een internationaal karakter. Dit is het geval wanneer de erflater, een erfgenaam of legataris of een vermogensbestanddeel zich in het buitenland bevinden. Net zoals een openbaar testament vereist het de tussenkomst van een notaris. Een internationaal testament komt in verschillende fases tot stand. In een eerste fase wordt een onderhands geschrift opgesteld. In tegenstelling tot een eigenhandig testament dient dit onderhands geschrift niet met de hand door de erflater zelf te worden geschreven. Ook een derde kan het onderhands geschrift opstellen of typen. Dagtekening en handtekening zijn evenmin in deze fase vereist. In een tweede fase wordt het testament door de testator in aanwezigheid van twee getuigen aan de notaris aangeboden. Hierbij dient de testator een dubbele verklaring af te leggen:
1) hij moet verklaren dat het aangeboden onderhands geschrift zijn testament is en
2) dat hij de inhoud ervan kent.
Daarna volgen dagtekening en handtekening. Het onderhandse geschrift wordt in een omslag bewaard en in aanwezigheid van de erflater en de getuigen verzegeld. In een derde fase hecht de notaris een verklaring aan het testament waaruit blijkt dat alle wettelijke vereisten zijn voldaan. Omslag en verklaring worden onder de minuten van de notaris bewaard.

 

CONTACTEER ONS

00 32 (0)52 33.64.10

1840 Malderen

Boeksheide 51

Ondernemingsnr. 0457.395.877


Rek: BE31 7510 0320 2555

OPENINGSUREN

 

Maandag:      09.00 - 24.00 uur         

Dinsdag:       09.00 - 24.00 uur        

Woensdag:    09.00 - 24.00 uur

 

Donderdag:   09.00 - 24.00 uur

 

Vrijdag:          09.00 - 24.00 uur

 

Zaterdag:       09.00 - 24.00 uur

 

Zondag:         09.00 - 24.00 uur

 

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accepteren